Ανακοίνωση σχετικά με την διάθεση εκπαιδευτικών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης  ενημερώνει ότι για την διάθεση εκπαιδευτικών στα Δ.Ι.Ε.Κ. ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία:

  1. Η διάθεση έγινε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 146606/ΓΓ4/18-09-2015(ΦΕΚ 2064/τ.Β΄/18/09/2015) Υπουργική Απόφαση «Διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.».
  2. Τα Δ.Ι.Ε.Κ. υπέβαλλαν τα σχετικά αιτήματα στις ΔΔΕ και κοινοποίηση στην ΠΔΕ(εως 21-10-15)
  3. Ζητήθηκε-αν και δεν προβλεπόταν-από τους εκπαιδευτικούς που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο να υποβάλλουν στις Δ.Δ.Ε. δηλώσεις προτίμησης (με fax ή email) των Δ.Ι.Ε.Κ. στα οποία θα συμπληρώσουν το ωράριο τους μέχρι τις 13-11-15,
  4. Οι δηλώσεις προτίμησης ήταν 7,5% στο σύνολο των προς διάθεση εκ/κών.
  5. Ζητήθηκε από τις Δ.Δ.Ε. να συμπληρωθούν οι πίνακες τηρώντας τις γενικές οδηγίες περί τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο υπ. αριθ. 137644/Ε1/03-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.
  6. Οι Δ.Δ.Ε. απέστειλαν στην Περιφερειακή Διεύθυνση τους πίνακες των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν ωράριο με παρατηρήσεις όπως: επιθυμεί, δεν επιθυμεί, λόγους υγείας, οικογενειακής κατάστασης, τόπο διαμονής, κλπ. Δεν κατατέθηκαν τα μόρια και η υπηρεσιακή κατάσταση (οργανική ή λειτουργική θέση).
  7. Η επιλογή από την Περιφερειακή Διεύθυνση έγινε ως εξής :

α. εκ/κοί με δηλώσεις προτίμησης

β. εκ/κοί με απόσπαση

γ. εκ/κοί με  οργανική

δ. εκ/κοί με μεγαλύτερη άνεση διδακτικού ωραρίου

ε. σοβαροί λόγοι

 8. Κατατέθηκαν - αν και δεν προβλεπόταν - 26 ενστάσεις (18 Τρίκαλα, 4 Καρδίτσα,4 Λάρισα) σε σύνολο 79 διατιθέμενων εκπ/κών εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 3 στην Καρδίτσα, 4 στη Λάρισα και 6 στα Τρίκαλα.