Το Β΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 140673/Γ1/25-08-2017 και ΑΔΑ: 6ΦΕΣ4653ΠΣ-ΛΚΘ.

Τροποποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 24576/Γ1/13-02-2018 και ΑΔΑ: Ψ2ΔΘ4653ΠΣ-ΗΩΗ

Τροποποιήθηκε εκ νέου με την απόφαση 191909/Ν4/12-11-2018 και ΑΔΑ: 7Σ2Ω4653ΠΣ-Λ2Ψ