Το Β΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 91591/Ν4/06-06-2019 και ΑΔΑ: ΩΥΙΞ4653ΠΣ-ΦΤΣ.

Τροποποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 196886/N4/11-12-2019 και ΑΔΑ: 9ΚΗΠ46ΜΤΛΗ-ΞΔΝ.