ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

Δήλωση Προσβασιμότητας

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (ΠΔΕ Θεσσαλίας) δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο της, προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23.09.2020, όπως ισχύει) αναφορικά με την Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των Οργανισμών του δημοσίου τομέα), και του άρθρου 7 του ν.4591/2019.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο της ΠΔΕ Θεσσαλίας: https://pde.thess.sch.gr/

Κατάσταση συμμόρφωσης:

 

Ο δικτυακός τόπος υλοποιήθηκε με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα «Joomla». Πλην ειδικής αναφοράς, όλο το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι αδειοδοτημένο με Creative Commons 3.0. Πολλές φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στα άρθρα - ανακοινώσεις της ιστοσελίδας είναι αδειοδοτημένες με Creative Common Zero (CC0).

 

Αποποίηση ευθυνών

 

Η ΠΔΕ Θεσσαλίας προσπαθεί για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, πιστεύοντας ότι είναι συλλογική ηθική υποχρέωση να επιτρέπεται η απρόσκοπτη, προσιτή και ανεμπόδιστη χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλήματα όρασης, ακοής, γνωστικής και κινητικής λειτουργίας), σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις του ν.4591/2019 (ΦΕΚ 19Α’ 12-02-2019, Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 47Α’ 13-03-2019) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017» που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.

Παρά τις προσπάθειές μας να καταστήσουμε πλήρως προσβάσιμες όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο στο https://thess.pde.sch.gr, κάποιο περιεχόμενο ίσως να μην έχει πλήρως προσαρμοστεί στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν έχει βρεθεί ή προσδιοριστεί η καταλληλότερη τεχνολογική λύση.

Yποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του Ν. 4727/2020, στην παρούσα Δήλωση Προσβασιμότητας παρατίθεται λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σύνδεσμος επικοινωνίας – ενημέρωσης μέσω των οποίων, κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλλει παρατηρήσεις για τυχόν ζητήματα προσβασιμότητας που εντοπίζονται στον ιστότοπο (άρθρο 45 Ν.4727/2020), να ενημερώνει την ΠΔΕ Θεσσαλίας για τυχόν αδυναμία του ιστοτόπου να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και να αιτείται για πληροφορίες που ελλείπουν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37 και το άρθρο 40.

Η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί:

Μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία παρακαλούμε να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ενημέρωση-προθεσμίες:

Το περιεχόμενό της ιστοσελίδας είναι ενημερωτικό και αφορά στην ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες δραστηριότητες της Υπηρεσίας.

Διαδικασία εκτέλεσης

Η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο (κατά προτίμηση στο δηλωμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ενδιαφερόμενου).

Αν κατά την περιήγηση σας εντοπίσετε σφάλματα ή δυσλειτουργίες, παρακαλούμε να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.