ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π)

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Αρ. Διαδικτυακής Ανάρτησης: 64544653ΠΣ-ΥΗΨ, τροποποίηση ΨΣΛ74653ΠΣ-ΕΚ0, τροποποίηση 6ΨΖΡ4653ΠΣ-Σ4Ο

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410539215, 2410539220.

Φαξ: 2410539219.


Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του ανωτέρω Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λήγει την 31η-12-2018. θητεία των αιρετών εκπροσώπων του εν λόγω Υπηρεσιακού Συμβουλίου, λήγει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 3839/2010, στις 31/12/2018.