ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π)

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Τροποποίηση ΨΞΩΗ46ΜΤΛΗ-ΞΟΛ

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 120484/Γ1/21-07-2016 (ΑΔΑ: 64544653ΠΣ-ΥΗΨ) υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. πρωτ ΥΑ 117093/Ν4/11-7-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΖΡ4653ΠΣ-Σ4Ο) και 57865/Ν4/24-5-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΟΧ46ΜΤΛΗ-1Δ3) και ισχύει.

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410539211,  2410539210 / Εσωτερικό: 106


Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του ανωτέρω Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λήγει την 31η-10-2021 (ΦΕΚ Α96/11-06-2021, Άρθρο 29).