ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π)

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Αρ. Διαδικτυακής Ανάρτησης: 64544653ΠΣ-ΥΗΨ, τροποποίηση ΨΣΛ74653ΠΣ-ΕΚ0, τροποποίηση 6ΨΖΡ4653ΠΣ-Σ4Ο,
τροποποίηση Ω8Σ54653ΠΣ-2ΟΝ, τροποποίηση 6ΞΟΧ46ΜΤΛΗ-1Δ3

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410539211,  2410539210 / Εσωτερικό: 106


Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του ανωτέρω Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λήγει την 31η-10-2021 (ΦΕΚ Α96/11-06-2021, Άρθρο 29).