Χρήσιμα Αρχεία Ειδικής Αγωγής (Έντυπα Αναπληρωτών)

1. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

2. Άδειες

3. Μισθολογική Εξέλιξη

4. Απουσιολόγιο αναπληρωτών ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ

 

Χρήσιμα Αρχεία Ειδικής Αγωγής (Έντυπα Μονίμων)

1. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

2. Άδειες

3. Μισθολογική Εξέλιξη