Χρήσιμα Αρχεία Ειδικής Αγωγής (Έντυπα Αναπληρωτών)

1. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

2. Άδειες

3. Δικαιολογητικά Πρόσληψης

4. Μισθολογική Εξέλιξη

5. Παρουσιολόγια