Το Α΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανασυγκροτήθηκε σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ277/72/59801/E2/17-04-2018 και ΑΔΑ: 7ΖΦΑ4653ΠΣ-Τ7Ω και τροποποιήθηκε με σύμφωνα με την Υ.Α με αρ. πρωτ. Φ277/286/188723/Ε2/6-11-2018 και ΑΔΑ: Ω1ΥΚ4653ΠΣ-845