Το Α΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ.Φ277/ 148 / 80978 / Ε2/ 06 - 07 - 2021 και ΑΔΑ: 649Α46ΜΤΛΗ-ΠΤΣ.