Το Α΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ277/74/43213/Ε2/20-03-2019 και ΑΔΑ: 6Θ9Ε4653ΠΣ-ΔΡΩ.