ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π)

για το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) : ΩΤ7Ι46ΜΤΛΗ-ΣΨ3 (07/09/2020)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα Διευθύντρια Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων
Αναπληρωτής Προέδρου Παππάς Σωκράτης Διευθυντής Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας
Τακτικό Μέλος Τρικάλης Χρήστος Διευθυντής Π/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων
Αναπληρωματικό Μέλος Καραγιώργου Αικατερίνη Διευθύντρια Π/θμιας Εκπ/σης Λάρισας
Τακτικό Μέλος Ντίνας Κωνσταντίνος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, κλάδου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης
Αναπληρωματικό Μέλος Σαβούρδου Ειρήνη Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ23 - Ψυχολόγων, με οργανική θέση στο Κ.Ε.Σ.Υ. Λάρισας
Αιρετό Μέλος Τότσιος Ιωάννης Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ23 - Ψυχολόγων, με οργανική θέση στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
Αναπληρωτής Αιρετού Μέλους Μπίρης Αργύριος Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ23 - Ψυχολόγων, με οργανική θέση στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγριάς Μαγνησίας
Αιρετό Μέλος Τέλιου Μαρία Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ23 - Ψυχολόγων, με οργανική θέση στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης
Αναπληρωτής Αιρετού Μέλους Ζαγοριανός Κωνσταντίνος Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ24 - Παιδοψυχιάτρων, με οργανική θέση στο Κ.Ε.Σ.Υ. Λάρισας

Όταν το Συμβούλιο εξετάζει θέματα που αφορούν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, στις συνεδριάσεις συμμετέχει ως τακτικό μέλος η κα Αναστασοπούλου Γεωργία, κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, ως εκπρόσωπος του κλάδου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν.4186/2013.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Δημολά Αικατερίνη, Διοικητική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας, με αναπληρωτή της τον κ. Σιακαβάρα Δημήτριο, Διοικητικό Υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2410539210 / Εσωτερικό: 133

Φαξ: 2410539219

Η θητεία όλων των μελών του ανωτέρω συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Τελευταία Ενημέρωση: 07/09/2020