ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π)

για το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) : ΩΜΩΩ46ΜΤΛΗ-Ν4Ω (08/04/2021)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα Διευθύντρια Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων
Αναπληρωτής Προέδρου Παππάς Σωκράτης Διευθυντής Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας
Τακτικό Μέλος Τρικάλης Χρήστος Διευθυντής Π/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων
Αναπληρωματικό Μέλος Καραγιώργου Αικατερίνη Διευθύντρια Π/θμιας Εκπ/σης Λάρισας
Τακτικό Μέλος Ντίνας Κωνσταντίνος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, κλάδου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης
Αναπληρωματικό Μέλος Σιμιτσή Ουρανία Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ23 - Ψυχολόγων, με οργανική θέση στο Κ.Ε.Σ.Υ. Λάρισας
Τακτικό Μέλος Μπαλαμπέκου Όλγα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Προϊσταμένη του ΚΕΣΥ Λάρισας
Αναπληρωματικό Μέλος Λάλλη Αικατερίνη Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ30, Προϊσταμένη του ΚΕΣΥ Καρδίτσας
Αιρετό Μέλος Θεολογίδου Παναγιώτα Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ30 - Κοινωνικών Λειτουργών, με οργανική θέση στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ν. Ιωνίας Μαγνησίας
Αναπληρωτής Αιρετού Μέλους Σπαθής Απόστολος Εκπαδιευτικός κλάδου ΠΕ70, Προϊστάμενος του ΚΕΣΥ Τρικάλων

Όταν το Συμβούλιο εξετάζει θέματα που αφορούν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, στις συνεδριάσεις συμμετέχει ως τακτικό μέλος η κα Αναστασοπούλου Γεωργία, κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, ως εκπρόσωπος του κλάδου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν.4186/2013.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Δημολά Αικατερίνη, Διοικητική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας, με αναπληρωτή της τον κ. Σιακαβάρα Δημήτριο, Διοικητικό Υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2410539210 / Εσωτερικό: 133, 138

Η θητεία όλων των μελών του ανωτέρω συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Τελευταία Ενημέρωση: 30/06/2021