Στατιστικά Βαθμολογίας Γραπτών και Στατιστικά Τελικής Βαθμολογίας συμμετεχόντων μαθητών για το Διαγωνισμό Euroscola 2016 της ΠΔΕ Θεσσαλίας

 

Επισημαίνεται ότι στο σύνολο των διακοσίων τριάντα ενός (231) γραπτών της περιφέρειας Θεσσαλίας, οι συμμετέχοντες μαθητές προέρχονται από τους εξής νομούς:
α) Καρδίτσας: τριάντα έξι (36)
β) Λάρισας: εκατόν δέκα (110)
γ) Μαγνησίας: τριάντα τρεις (33)
δ) Τρίκαλα: πενήντα δύο (52)
Στους παρακάτω επισυναπτόμενους πίνακες excel ανακοινώνονται τα κάτωθι στατιστικά βαθμολογιών των συμμετεχόντων μαθητών:
Συγκεκριμένα, στον πρώτο πίνακα αναρτάται η βαθμολογία του γραπτού της έκθεσης σε εκατοστιαία κλίμακα.
Στον δε δεύτερο πίνακα αναρτάται η τελική βαθμολογία των υποψηφίων σε εκατοστιαία κλίμακα, (60% βαθμός γραπτού + 20% ετήσιος βαθμός σχολικής Επίδοσης + 20% πτυχίο γλωσσομάθειας).
Τέλος, οποιοδήποτε περαιτέρω στοιχείο αναφορικά με τα γραπτά της έκθεσης, βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.