Θέση:
Προϊστάμενος Τμήματος Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
Τηλέφωνο:
2410539226
Φαξ:
2410538611