Θέση:
Προϊστάμενος Αυτοτελούς Δ/νσης Διοικητικής, Οικονομικής & Παιδαγωγικής Υποστήριξης
Τηλέφωνο:
2410539227
Φαξ:
2410539219