1. Οδηγίες για την έγκριση μετακινήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων 2015-2016

2. Διαβιβαστικό Πρωτοβάθμιας (Αποστολή δικαιολογητικών για έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος)

3. Λίστα έλεγχου δικαιολογητικών Πρωτοβάθμιας για συμμέτοχη σε σχεδία συνεργασίας/Συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγράμματα κινητικότητας εκπαιδευτικών (ΚΑ1 & ΚΑ2) (NEO)

4. Αίτηση έγκρισης μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων

5. Πρακτικό μετακίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών Πρωτοβάθμιας

6. Πρακτικό συγκρότησης παιδαγωγικής ομάδας Πρωτοβάθμιας


7. Οδηγίες για την έγκριση μετακινήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων 2015-2016

8. Διαβιβαστικό Δευτεροβάθμιας (Αποστολή δικαιολογητικών για έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος)

9. Λίστα έλεγχου δικαιολογητικών Δευτεροβάθμιας για συμμέτοχη σε σχεδία συνεργασίας/Συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγράμματα κινητικότητας εκπαιδευτικών (ΚΑ1 & ΚΑ2) (NEO)

10. Αίτηση έγκρισης μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων

11. Πρακτικό μετακίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών Δευτεροβάθμιας

12. Πρακτικό συγκρότησης παιδαγωγικής ομάδας Δευτεροβάθμιας

Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013
«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» - ΑΠ 1, 2, 3 (MIS 520707, 485613, 485614)
Πράξη «Ενίσχυση υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5048220) στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020
«Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - ΑΠ1» (MIS 520704), «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ6» (MIS 5000044), «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - ΑΠ3» (MIS 453706) του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Οδηγός υλοποίησης δράσεων για την προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013