Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Κλιματική αλλαγή»


Πόλη - Ενέργεια
 

Η ενέργεια, ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των φυσικών πόρων, προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, συνδέεται με σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα (κλιματική αλλαγή, τρύπα του όζοντος, ατμοσφαιρική ρύπανση). Η πόλη, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό του ανθρώπινου πληθυσμού, αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας και συγχρόνως την κύρια πηγή περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Μέσα από το πρόγραμμα μας επιδιώκεται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των μαθητών για θέματα ενεργειακής διαχείρισης των πόλεων. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να μπορούν οι μαθητές:

  • Να αναγνωρίζουν τις ενεργειακές χρήσεις στην πόλη.
    Να περιγράφουν τις ανανεώσιμες και τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην πόλη για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών.
  • Να αναφέρουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που επιφέρει η χρήση των παραπάνω μορφών ενέργειας.
  • Να προσδιορίζουν τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια στο σπίτι, στο σχολείο και στην πόλη.
    Να αναπτύξουν την περιβαλλοντική τους ευαισθησία πάνω σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης μια που αποτελεί σημαντικό παράγοντα περιβαλλοντικής υποβάθμισης του πλανήτη.
  • Να αναλάβουν δράση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για τη μείωση ενεργειακής κατανάλωσης των πόλεων με την υιοθέτηση ενεργειακών πρακτικών που χαρακτηρίζουν την αειφορική πόλη.
Πόλη - Ενέργεια
Πόλη - Ενέργεια

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα αναπτυχθούν σε τρεις φάσεις. Συγκεκριμένα:

Α’ Φάση
Οι μαθητές ενημερώνονται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου για τις λειτουργίες του προγράμματος, διασαφηνίζονται σημαντικά θέματα ενεργειακών χρήσεων που αναπτύσσονται στο περιβάλλον των πόλεων (παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ενέργειας) και τέλος, συσχετίζεται η ενεργειακή χρήση με τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Φωτοβολταϊκό πάρκο
Φωτοβολταϊκό πάρκο

Β’ Φάση
Οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες εργασίας και επισκέπτονται χώρους παραγωγής ενέργειας (υποσταθμό της Δ.Ε.Η., πάρκο φωτοβολταϊκών συλλεκτών) για να ενημερωθούν και να παρατηρήσουν τις τεχνολογίες ενεργειακής μετατροπής.

Γ’ Φάση
Μέσα από δραστηριότητες αίθουσας οι μαθητές ταξινομούν τη γνώση για τη χρήση της ενέργειας, όπως την αντιλαμβάνονται μέσα από την καθημερινή τους εμπειρία, και προτείνουν τρόπους για την ορθολογική της χρήση (στο σπίτι, στο σχολείο και στο περιβάλλον της πόλης).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές σχολείων της Α’/θμιας και της Β’/θμιας Εκπαίδευσης (Μονοήμερο)


Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης