Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Σεμινάριο με θέμα «Δημιουργώντας τον Σχολικό μας Κήπο»

Το ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορεία – Δράσεις δια βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων θα οργανώσει σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς διάρκειας 9 ωρών με θέμα «Δημιουργώντας τον Σχολικό μας Κήπο». Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Ελασσόνα, καθώς και σε πεδία σχολείων της Ελασσόνας, ώρες 09.00-18.00.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 30 εκπαιδευτικούς της Π/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και  30 εκπαιδευτικούς της Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, που ευαισθητοποιούνται στην κατεύθυνση υποστήριξης σχετικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι επιμορφούμενοι θα επιλεγούν από τις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να τη στείλουν στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης μέχρι την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013, προκειμένου να συνταχθεί ο κατάλογος των εκπαιδευτικών που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και να σταλεί στο ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας για τη σύνταξη των τελικών πινάκων που θα υποβληθούν για έγκριση στο Υ.ΠΑΙ.Θ..

Επισημαίνεται ότι οι επιμορφούμενοι θα μετακινηθούν με δικά τους έξοδα.

Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης