Το Α΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανασυγκροτήθηκε σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ277/72/59801/E2/17-04-2018 και ΑΔΑ: 7ΖΦΑ4653ΠΣ-Τ7Ω